Privatnost podataka

Korišćenje internet prodaje i dostupnost

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje internet prodaje privrednog društva STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, na području Republike Srbije, odnosno web domena com.

Usluge internet prodaje dostupne su na internet stranicama www.stamevski.com , u daljem tekstu web sajt

Kupovina putem internet prodavnice može se koristiti  bez naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Ukoliko se odlučite za korišćenje Internet prodavnice, prihvatate obavezu da bezuslovno poštujete i da ste saglasni sa uslovima i pravilima koji su navedeni na internet stranici.

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA će obezbediti najbolju ponudu usluga. Pristup na internet stranice STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA Internet prodavnice ponekad može biti otežan ili nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti. STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA će u najkraćem roku otkloniti razloge za ograničeni pristup stranicama Internet prodavnice.

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA ne odgovara za sadržaj ponude, prenet putem linkova na druge internet stranice. Sadržaji na takvim stranicama su izvan kontrole STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, te stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

 

Način registracije Kupca/Potrošača

Za registraciju na Internet prodavnicu, morate imati najmanje 18 godina života.

Odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije od strane Kupca/Potrošača je na Kupcu / Potrošaču.

Nastale promene u podacima, koje ste kao Kupac/Potrošač uneli prilikom svoje registracije, treba u što kraćem roku da ažurirate na Vašem korisničkom računu, odnosno obavestite nas o nastalim promenama putem e-mail adrese:info@stamevski.com

 

Uslovi kupovine

Postupak i uslovi kupovine/prodaje robe putem internet prodaje,utvrđeni su kroz 4 (četiri) faze postupka i to: registracija, poručivanje, plaćanje, dostava, povrat/reklamacija robe.

Isporučilac poručene robe je proizvođač STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, iz proizvodnih pogona na adresi Stara Pazova, Karađorđeva 9.

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA svojim Potrošačima putem internet prodaje omogućuje kupovinu asortimana robe koja se nalazi u ponudi u trenutku isporuke robe. Lice starije od 18 godina, koje popuni tražene podatke i pošalje ih putem interneta na adresu info@stamevski.com i izvrši registraciju sebe kao Potrošača, porudžbinom preko interneta bilo kojeg ponuđenog proizvoda, smatraće se da je obavio kupovinu.

Pravna lica mogu obaviti kupovinu putem internet prodaje i izvršiti registraciju sebe kao Kupca dostavljanjem sledećih podataka: PIB,matični broj preduzeća, rešenje o registraciji i broj tekućeg računa. Nakon dostavljanja traženih podataka, smatraće se da je pravno lice, kao podnosilac aplikacije, obavilo kupovinu.

Sve cene su izražene u dinarima sa PDV-om na dan porudžbine.

 

Uslovi poručivanja robe

Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom dugmeta Dodaj  odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.

Roba se smatra poručenom u trenutku kada Kupac/Potrošač prođe celokupan proces poručivanja koji se sastoji od 5 koraka:

  1. Rezervacija termina dostave
  2. Pregled porudžbine
  3. Način plaćanja
  4. Plaćanje
  5. Račun

Na e-mail kojim ste se registrovali kao Kupac/Potrošač dobićete potvrdu da je porudžbina primljena od strane STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, u suprotnom morate proveriti da li su odabrani proizvodi evidentirani kao kupljeni (nalaze se u „korpi“). Ukoliko ne dobijete potvrdu da je porud\bina primljena, morate ponoviti postupak poručivanja. STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA ne odgovara za neuspelo poručivanje robe.

Minimalna vrednost poručene robe putem internet prodaje, u koju vrednost se uračunava eventualni ostvareni poput, mora biti u visini od 1500,00 dinara, u suprotnom STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA dostava poručene robe neće biti realizovana. Ukoliko je vrednost poručene robe manja od 1500,00 dinara robu možete preuzeti u objektima maloprodaje koji su navedeni pri odredjivanju načina preuzimanja on line porudžbine.

 

Rokovi i način plaćanja robe

Kupac/Potrošač se obavezuje da će poručene proizvode platiti STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA na jedan od načina plaćanja:

Kada porudžbinu izvrši pravno lice, STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA će na navedenu email adresu dostaviti predračun po kojoj će pravno lice izvršiti plaćanje. STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA je dužan da u roku definisanim profakturom od dana evidentiranja uplate,po izdatoj profakturi, isporuči poručenu robu.

Nakon izvršenog plaćanja STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA ispostavlja fiskalni račun Kupcima/Potrošačima za kupljene proizvode i vrši isporuku robe prema uslovima definisanim u porudžbini.

 

 

Obaveza zaštite poverljivih podataka o transakciji

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA obvezuje se da će čuvati anonimnost (privatnost) svih registrovanih Kupaca/Potrošača.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica,Banca Intesa. ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni zaposlenima STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA.

 

Otprema robe

Poručena roba biće spakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac/Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja poručene robe, proveri eventualna vidljiva oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, kao i da odbije preuzimanje isporučene robe ukoliko roba ima vidljivih nedostataka. Ukoliko naknadno primeti oštećenja na robi i robu nije vratio dostavljaču, Kupac/Potrošač je dužan da takvu robu ne baca, već da kontaktira zaposlene u online prodavnici kako bi robu preuzeli na osnovu dogovora sa Kupcem/Potrošačem. Prilikom vraćanja robe na ovaj način, Kupac/Potrošač je dužan da dostavljaču vrati i fiskalni račun. Bez fiskalnog računa nije moguće ostvariti povrat robe, zbog primene obrasca N1.

 

Način i rokovi dostava robe

Sve porudžbine se dostavljaju dostavnim vozilima STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA svakog dana od 9 do 20 sati. Najranije je moguće realizovati dostavu u roku od 48 sati od momenta porudžbine, s tim što je moguće izvršiti i rezervaciju dostave za period od najviše 10 dana unapred. Svaki Kupac/Potrošač ima pravo da ostvari samo jednu dostavu u toku dana, što se smatra pravilom dostave. Za slučaj da je Kupac/Potrošač izvršio više porudžbina u toku dana i rezervisao više termina za dostavu u toku jednog dana, smatraće se da je Kupac/Potrošač izvršio kršenje uslova internet prodaje, te Isporučilac može izvršiti blokadu korisničkog naloga ili ne izvršiti isporuku porudžbine.

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja, što istovremeno povlači sa sobom brisanje potrošača iz baze Internet prodavnice i onemogućavanje novih porudžbina. STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja da bi isporukom robe mogao biti narušen fizički ili psihički integritet zaposlenih koji vrše isporuku robe.

 

 

Pravo na odustanak od Ugovora i uslovi Povrata i reklamacija robe

Potrošač ima pravo na odustanak od Ugovora shodno članu 37. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) jer su proizvodi koji nudi STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA takve prirode da se ne mogu vratiti zbog zdravstvene ispravnosti samog proizvoda.

Kupac/Potrošač ima pravo na izjavljivanje Reklamacije Prodavcu i to elektronski na e-mail adresu: kvalitet@stamevski.co.rs , putem telefona na broj: 063/ 583-909 ili pisanim putem na adresu STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, 22300 Stara Pazova, Karađorđeva 9.

Reklamacija je moguća kada su ispunjeni sledeći uslovi:

Kupac/Potrošač je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača ili Prodavca u skladu sa gore navedenim podacima.

Kako bi potrošač ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je da pri predaji nesaobraznog proizvoda priloži i račun kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to potrebno je navesti razlog reklamacije proizvoda kako bi se olakšala i ubrzala provera nesaobraznosti proizvoda.Podaci o razlogu reklamacije, načinu rešavanja, kao i o samom proizvodu se unose u obrazac „Reklamacioni list“.

Uslovi ostvarivanja prava na reklamaciju odnose se i na pravna lica kao Kupce proizvoda STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA s tim da se razlozi reklamacije odnose samo na vidljive i skrivene  nedostatke na poručenoj robi i ne obuhvataju nesaobraznost proizvoda.

 

Prilikom prijema proizvoda na reklamaciju jedan od primeraka obrasca potrošač dobija kao dokaz predaje proizvoda na reklamaciju. STAMEVSKI D.O.O. je dužan da se izjasni na zahtev Potrošača u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, kao i da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana.

Reklamacija koju podnose pravna lica kao Kupci se ne uvažava ako proizvod nije u originalnoj ambalaži. Ako je greška nastala usled nesavesnog postupanja potrošača ili  ako se ustanovi da je proizvod koji se reklamira proizvod drugog proizvođača (zloupotreba prava),reklamacija se neće uvažiti.

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu/Potrošaču, koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA će povraćaj uplaćene kupoprodajne cene izvršiti preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Registracijom na internet prodavnicu prodavca STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, Kupac/Potrošač daje saglasnost za obradu ličnih podataka koji su u funkciji ostvarivanja prava Kupaca/Potrošača po osnovu pristupanja navedenim aplikacijama a radi zadovoljavanja njihovih prava kao korisnika.

Obezbeđenje sigurnosti korišćenja internet kupovine

Kao Kupac/Potrošač pri registraciji u Internet prodavnici, dužni ste da odredite svoju lozinku, i istu ste dužni da ne učinite dostupnu trećim licima. Kao Kupac/Potrošač samostalno odgovarate za sve porudžbine i za eventualnee akcije, koje su poručene pod Vašim nalogom. Ako saznate da je došlo do otkrivanja Vaše lozinke ili imate sumnju u to, u što kraćem roku se obavezeuje da nas obavestite o ovoj činjenici pozivom na i broj telefona: 022 311496 ili putem e-maila info@stamevski.com, kako bismo Vam dali uputstvo za izmenu Vaše lozinke.

Ukoliko STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA posumnja da postoji propust u sigurnosti internet prodavnice, STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA ima pravo da od Vas traži da promenite lozinku ili može da blokira Vaš korisnički nalog.

Sve stranice Internet prodavnice na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta..) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmenu podataka između Vašeg pretraživača i stranica Internet prodavnice.

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA Internet prodavnica koristi „cookie“ isključivo kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tokom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov pretraživač (browser), a samim tim i korisnika i na taj način omogući kupovinu.

 

Izuzimanje iz usluga internet prodaje

Troškovi korišćenja interneta, telefona, korišćenje uređaja za pristup web stranicama, ne spada u usluge internet prodaje, i STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA  se oslobađa bilo kakve odgovornosti za pobrojane troškove Kupca.

 

Intelektualna svojina

Sadržaj Internet prodavnice STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA je zaštićen i navedeno privredno društvo ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Za svako komercijalno korišćenje sadržaja morate obezbediti saglasnost STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA putem e-mail adrese info@stamevski.com

 

Vremensko važenje pravila

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA može u bilo kom trenutku, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja internet prodaje. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupa na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Internet prodavncie. Ako nastavite da koristite web stranice STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA Internet prodavnice, nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste prihvatili nove Uslove i pravila korišćenja Internet prodavaonice. STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA se oslobađa odgovornosti posledica proizašlih iz promena Uslova internet prodavnice.

Ukoliko se ne slažete s Uslovima i pravilima korišćenja Internet prodavnice, nakon promene ili nakon registracije kao Kupac/Potrošač, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Internet prodavnice. Molimo Vas obratite se putem e-maila na adresu info@stamevski.com , ili telefonskim pozivom na broj 022/  311-496  ili pismenim putem na adresu STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, 22300 Stara Pazova, Karađorđeva 9, radi brisanja vaših podataka iz baze podataka Kupac/Potrošača.