Opšti uslovi garancije

Garancija za sve artikle iz naše ponude važi do dana isteka roka upotrebe, utisnutog na deklaraciji proizvoda.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka roka upotrebe, što se potvrđuje dokazom o kupovini .

Davalac garancije garantuje da je proizvod propisanog kvaliteta i bezbedan za humanu ishranu.

Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će biti upotrebljiv do isteka roka za upotrebu ukoliko potrošač/kupac bude proizvod držao u skladu sa datim uputstvom za držanje proizvoda.

Reklamacija:

Kupac/Potrošač ima pravo na izjavljivanje Reklamacije Prodavcu i to elektronski na e-mail adresu: kvalitet@stamevski.co.rs , putem telefona na broj: 063/ 582-909 ili pisanim putem na adresu STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, 22300 Stara Pazova, Karađorđeva 9.

Reklamacija je moguća kada su ispunjeni sledeći uslovi:

Kupac/Potrošač je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača ili Prodavca u skladu sa gore navedenim podacima.

Kako bi potrošač ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je da pri predaji nesaobraznog proizvoda priloži i račun kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to potrebno je navesti razlog reklamacije proizvoda kako bi se olakšala i ubrzala provera nesaobraznosti proizvoda.Podaci o razlogu reklamacije, načinu rešavanja, kao i o samom proizvodu se unose u obrazac „Reklamacioni list“.

Uslovi ostvarivanja prava na reklamaciju odnose se i na pravna lica kao Kupce proizvoda STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA s tim da se razlozi reklamacije odnose samo na vidljive i skrivene  nedostatke na poručenoj robi i ne obuhvataju nesaobraznost proizvoda.

 Prilikom prijema proizvoda na reklamaciju jedan od primeraka obrasca potrošač dobija kao dokaz predaje proizvoda na reklamaciju. STAMEVSKI D.O.O. je dužan da se izjasni na zahtev Potrošača u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, kao i da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana.

Reklamacija koju podnose pravna lica kao Kupci se ne uvažava ako proizvod nije u originalnoj ambalaži. Ako je greška nastala usled nesavesnog postupanja potrošača ili  ako se ustanovi da je proizvod koji se reklamira proizvod drugog proizvođača (zloupotreba prava),reklamacija se neće uvažiti.

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu/Potrošaču, koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA će povraćaj uplaćene kupoprodajne cene izvršiti preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.